Grzegorz Turnau | Terjemahan Lagu: Z³oty Sznur

lagu Grzegorz Turnau - Terjemahan Lirik Z³oty Sznur

To jest wszystko tylko z g³owy,
Ini semua hanya dengan g & sup3;
prosto z g³owy ku wiecznoœci
langsung dari etiket g & sup3
p³ynie strumieñ kolorowy
& nbsp; & ntilde; berwarna
niesprawdzonych wiadomoœci.
pesan yang belum dibaca & avatar


A doko³a tañcz¹ panie,
A & dt; wanita,
nagie panie jak sztandary
wanita telanjang seperti spanduk
nasze dzikie ukochanie,
cinta kita yang liar,
Nasze ma³e czary-mary.
Ilmu sihir kami


Wiêc lejemy wódkê w trzosy
Kami berada di di dompet
i sypiemy gulasz w wór.
dan slurp goulash di dalamnya.
Posklejane sosem w³osy
Lengket dengan saus di & nbsp;
zaplatamy w z³oty sznur
Kami terbang dengan tali
i tym z³otym sznurem blag
dan ini dengan talang blag
obwi¹¿emy nasze ksiêgi,
Saya minta maaf,
by ich nam nie wykrad³ strach
Mereka tidak akan mencuri dari kita. takut
i nie zabra³ nam potêgi
dan jangan ambil & sup3; kami pot


Jestem tutaj, œpiewam, tañczê
Aku di sini, aku di sini,
i zajadam pomarañcze
dan aku akan menikah
a na drzewach kormorany
dan di pohon kormoran
w usta pchaj¹ mi banany
di mulut pchaj & sup1; saya pisang


I dlaczego, powiedz,
Dan mengapa, katakanlah,
drug¹ m¹ po³owê
Obat & SUP1; m & SUP1; setelah & sup3; o & ecirc;
wiêzi w sercu ta dziewczyna,
Di jantung gadis ini,
czemu przesz³oœæ przypomina,
masa lalu & Hal ini mengingatkan
czemu myœli b³¹dz¹ w dali
mengapa kita & suplementer; sup1; dz & sup1; di kejauhan
miêdzy sznurów pêk korali
Serangkaian manik-manik karang
I dlaczego, zgadnij,
Dan mengapa, coba tebak?
myœli moje kradnie i uczucia me zniewala
Saya atau mencuri dan perasaan saya memperbudak saya
w tej przesz³oœci, w tych koralach,
Dalam hal ini, di karang ini,
i dlaczego jest nas dwoje,
dan mengapa kita berdua,
w dwie przestrzenie, w dwa nastroje?
dalam dua ruang, dalam dua suasana hati?


Wiêc lejemy wódkê w trzosy…
Kami berada di di pendorong …