Grzegorz Turnau | Terjemahan Lagu: Hymn Wieczorów Miejskich

Arti dan Lirik Grzegorz Turnau - Hymn Wieczorów Miejskich

Miasto tañczy dr¿¹cego kankana
Inilah kota Kannada
w barwnym mleku œwiate³ rozproszone
dalam susu berwarna & krim; didistribusikan
dyszy niebo jak zgaszony dywan
Nozel langit seperti karpet yang menyala
namarszczony z flandryjskich koronek
keriput dengan renda Flanders


asfalt œlisko ucieka
aspal & oelig;
przed œwiat³em w ³uk
Pra & amp;
mo¿na bardzo cicho mówiæ
Saya & mquote;
mo¿na bardzo g³oœno krzyczeæ
Saya & # 039;
latarniami miasto zgasi gwiazdy
bintang bintang lentera kota
i dŸwiêk zacznie w nieba baniê wnikaæ
dan D & Y akan mulai di langit. memasuki & aelig;
sam zostanê na czarnym asfalcie
kamu akan di aspal hitam
balansuj¹c krawêdzi¹ chodnika
keseimbangan & sup1; edge & sup1; trotoar
w skoœny stó³ z matowej czerni
dalam kata & sup3; dengan matt hitam
ksiê¿yc wyla³ p³ytk¹ rzek¹
& quot; & quot; & quot; p & sup3; plate & SUP1; Rivers & SUP1;
szumi¹ cisz¹ w szklany werniks
& SUP1 gemuruh; & SUP1 diam; dalam gelas veneer
gwiazdy spad³e niedaleko
Bintang-bintang jatuh


w gêstej nocy jak w akwarium
Suatu malam seperti akuarium
p³yn¹ d³ugie, œliskie ryby
p & sup3; yn & SUP1; d & sup3;
uliczkami gêstych podwórz
Jalan-jalan di Göttingen
szyby szorstk¹ ³usk¹ wybiæ
gelas kasar & sup1; & Sup3; & SUP1 kulit; aelig & mengusir;
latarniami miasto zgasi gwiazdy
bintang bintang lentera kota
i dŸwiêk zacznie w baniê nieba wnikaæ
dan yum akan mulai langit menembus
sam zostanê na czarnym asfalcie
kamu akan di aspal hitam
balansuj¹c krawêdzi¹ chodnika
keseimbangan & sup1; edge & sup1; trotoar
g³adzi zwilg³e srebrem œciany
g & sup3;
p³ynnych ³ysków miêkki nat³ok
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;
i na stole rozœlizganym
dan di atas meja geser
czarny piesek gryzie œwiat³o
gigitan anjing hitam & oelig;