Andrius Mamontovas | Terjemahan Lagu: Gelezine Sirdis

Arti Lirik Andrius Mamontovas - Gelezine Sirdis

pagaliau prieðaky namai
pagaliau prie & eth; aky namai
tu paèiu laiku pakliuvai èionai
Anda pa & egrave; iu laiku pakliuvai & egrave; ionai
geleþine ðirdie gal tu per ilgai
gele & duri; ine & eth; irdie gal your per ilgai
tolimø þvaigþdþiø dulkes ragavai
tolim & oslash; & duri; duri & duri; d & duri; i & oslash; dulga ragavai


tu gyvenai kaþkur uþ debesø
gyvenai ka & duri; kur u & duri; kamu harus & oslash;
á tave tai labai panaðu
& aacute; tai labai pana & eth; u
tu neþiûrëjai atgal tik pirmyn
duri & duri; i & ucirc; r & euml; jai atgal tik pirmyn
netikëjai kad gráði þemyn
netik & euml; jai kad gr & a; & eth; i & duri; emyn


ðiandien eilinë diena ten kur tu buvai
& et; iandien eilin & euml; dien sepuluh kur tu buvai
bet kur tu esi viskas atvirkðèiai
bet kur tu esi viskas atvirk & eth; & egrave; iai
visos þvaigþdës tau danguje nakties
visos & duri; vaig & duri; d & euml; s tau danguje nakties
viskas ið pradþiø ðiandien prasidës
viskas i & eth; prad & duri; i & oslash; & eth; iandien prasid & euml; s


sidabriniai sparnai kuriuos pirkai
sidabriniai sparnai kuriuos pirkai
pakëlë tave per aukðtai
pak & euml; l & euml; tave per auk & eth; tai
ir buvo jau per vëlu kai supratai
pergi buvo jau per v & euml; lu kai supratai
tau neskirta gyventi lengvai
tau neskirta gyventi lengvai


dabar viskas bus kitaip
dabar viska bus kitaip
viskas bus kitaip bent jau taip manai
viskas bus kitaip ditekuk jau taip manai
geleþine ðirdie tu tikrai ilgai
gele & duri; ine & eth; irdie tikrai ilgai Anda
tolimø þvaigþdþiø dulkes ragavai
tolim & oslash; & duri; duri & duri; d & duri; i & oslash; dulga ragavai


tu gyvenai kaþkur uþ debesø
gyvenai ka & duri; kur u & duri; kamu harus & oslash;
á tave tai labai panaðu
& aacute; tai labai pana & eth; u
tu neþiûrëjai atgal tik pirmyn
duri & duri; i & ucirc; r & euml; jai atgal tik pirmyn
netikëjai kad gráði þemyn
netik & euml; jai kad gr & a; & eth; i & duri; emyn


sidabriniai sparnai kuriuos pirkai
sidabriniai sparnai kuriuos pirkai
pakëlë tave per aukðtai
pak & euml; l & euml; tave per auk & eth; tai
ir buvo jau per vëlu kai supratai
pergi buvo jau per v & euml; lu kai supratai
tau neskirta gyventi lengvai
tau neskirta gyventi lengvai